Způsob vzdělávání a hlavní myšlenky projektu

Smyslem našeho projektu je vytvořit  na popud rodičů a společně s nimi pro děti prostředí, které jim umožní první dobrovolné doteky se společenstvím přesahujícím rodinu, uchování a posílení přirozené touhy po poznání, všestranný rozvoj osobnosti.

Škola je zapsána v rejstříku škol a naplňuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Je pro ni závazný vzdělávací standard, Školský zákon a všechny vyhlášky s ním související.

Učivo je stejného rozsahu jako na státních školách, forma výuky podporuje propojování souvislostí, práci s informacemi, rozvoj sociálních dovedností, strategií učení a vnitřní motivaci dětí k vlastnímu učení.

Klademe důraz na podporu výuky AJ, čtenářské gramotnosti a kritického myšlení, schopnost se samostatně rozhodovat a nést za své rozhodnutí odpovědnost.

Poznání a rozvoj přirozených vlastností

Čerpáme z humanistické psychologie, která charakterizuje objektivní znaky lidského zdraví především jako schopnost zdravého sebezhodnocení, touhu po nových zkušenostech, poznání, jednotu osobnosti, přirozený, živý projev, schopnost humorného nadhledu, schopnost sebeztotožnění, sebeutváření, tvořivost, představivost, demokratickou strukturu charakteru, schopnost lásky.

Odpovědnost, samostatnost

Dětství je období života s určitými potřebami, charakteristickými činnostmi a zákonitostmi, které je třeba respektovat, v tomto duchu působit na rodiče a současně se i rodiči nechat ovlivňovat. Proto hledáme cesty rozvíjející svobodu člověka, kterou chápeme jako schopnost rozhodovat sám o sobě a nést zodpovědnost za vlastní vývoj a cesty vedoucí k zodpovědnosti za stav Země a lidstva, hodnoty, které trvají.

Nalezení vlastní cesty

Učitel je inspirativní prvek ve třídě (skupině), je zdrojem atmosféry a dění. Musí být schopen tvůrčím způsobem hledat cestu ke zprostředkování poznání. Jeho odborná a lidská kvalita je zárukou kvality školy. Navazuje především individuální vztahy, pak teprve organizuje. Usměrňuje vztahy mezi dětmi k ohleduplnosti, ochotě pomáhat, spolupracovat. Pomáhá dětem najít sama sebe, umí je skutečně vyslechnout, přijmout, vyjít vstříc, umožňuje dětem se projevit až kam to dovolí mezi nimi stanovená pravidla. Jeho úloha je vlastně zprvu děti připoutat, ale nakonec dovést k jejich samostatné a specifické celoživotní cestě za poznáním. Je schopen týmové práce, protože ve třídách (skupinách) budou často dva učitelé. Vidí i latentní možnosti dítěte. Nabízí natolik podnětné prostředí, že není závislý na principu odměny a trestu.

Dovednost hodnotit a komunikovat

Způsob hodnocení je logickým důsledkem práce učitele. Je směřován především k rozvíjení schopnosti sebehodnocení a pomáhá dítěti v osobním růstu, k volbě vzdělávací cesty. Vstřícnost a spolupráce rodičů a učitelů probouzí v dítěti zodpovědnost za sebe sama. Hodnocení by mělo mít dvě základní funkce – informační a motivující. Být úspěšný v tom, co dělá, je pro dítě velice důležité. Tím, jak dítě hodnotíme, ovlivňujeme jeho další práci. Hodnocení tedy bude slovní a bude konkrétně jmenovat, co dítě umí, co neumí, jaké jsou jeho schopnosti a jak tyto schopnosti využívá.

Osvědčený princip - co mě zajímá, to mě baví a to umím

 

Čím více času stráveného ve škole získají děti pro vlastní aktivní a tvůrčí činnost a čím méně tráví náslechem, tím lépe pro ně. Chceme vhodně kombinovat a využívat různě vyzkoušené metody, zprostředkovat metody tak, aby se dítě zúčastnilo nabízených činností více méně z vlastního podnětu. Při výuce budeme tedy preferovat pozorování, dialog, skupinovou práci, samostatnou práci a tvořivou dramatiku. Výkladovou metodu budeme používat pouze jako metodu doplňující.

 

Co chceme každému dítěti přinést - náš cíl

Hlavním úkolem školy je rozvíjet osobnost žáka, veškeré učivo je pouze nástrojem k dosažení cíle. Náš úkol spočívá ve vytvoření vhodných podmínek k učení a podpoření toho dobrého v osobnosti žáka.

Naším cílem je vychovávat citlivé a vnímavé děti, které jsou schopny sebehodnocení, rozvíjet v dětech schopnosti tvořivé práce, tvůrčího myšlení a jednání. Dále děti naučit se učit ve smyslu celoživotního hledání, poznávání a aplikace poznaného, vychovávat čisté a charakterní osobnosti.