Dětský klub Kamínek

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE

Dětské skupiny Kamínek v režimu zákona č. 247/2014 Sb.

I. Úvod

Dětská skupina Kamínek poskytuje pestrou nabídku programu Začít spolu. Program Začít spolu je oficiálně uznávaným programem a vyhovuje podmínkám Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v ČR.

Záměrem dětské skupiny Kamínek je, aby se děti uměly vyrovnávat se změnami a přijímat je, být tvořivé, umět rozpoznat problémy a řešit je, nést odpovědnost za svou volbu a uměly se vyrovnávat se současností a budoucností a podpořit jejich přirozený rozvoj, jejich silné stránky a podpořit rozvoj slabých stránek (Gardnerova teorie mnohačetných inteligencí).

Pečující osoby vedou děti k co největší samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy. Je podporován zájem dětí o poznávání a pochopení světa a jeho přírodních zákonitostí. Dětem je umožněno kreativně se projevovat a tím vytvářet předpoklady pro jejich další rozvoj.

Dětská skupina nabízí zázemí, ve kterém se děti cítí příjemně, spokojeně a bezpečně. Prvořadé je respektování individuálních potřeb každého dítěte. Dítěti je umožněna přirozená volnost, osobní svoboda a prostor pro vlastní realizaci. Současně je však jeho projev v nezbytné míře omezen dodržováním řádu a pravidel vzájemného soužití, jež je založen na kamarádském přístupu a na srozumitelné, vstřícné a naslouchající komunikaci.

Program Začít spolu rozčleňuje třídu na tzv. Centra aktivit, ve kterých děti pracují dle vlastního výběru. Centra odpovídají jednotlivým druhům inteligencí a každý den se dětem nabízejí možnosti pracovat v několika z nich. Dítě si může vybrat, co chce dělat podle okamžité nálady, potřeby a chuti.

Centra aktivit

Klíčovou roli hraje v programu vytvoření podnětného prostředí, zejména rozdělení třídy do center aktivit, která jsou vybavena a uspořádána tematicky, umožňují nerušenou individualizovanou či skupinovou práci.

Jednotlivá centra:

 • Ateliér (malba, kresba, plošné výtvarné činnosti),
 • Manipulační hry (modelína, puzzle, mozaiky – prostorové výtvarné činnosti),
 • Pokusy a objevy (zkoumání, pozorování, experimenty, chování zvířat – zoo koutek),
 • Knihy a písmena (knihy, tiskátka písmen, pracovní listy pro rozvíjení schopností vedoucí ke čtení a psaní)
 • Hudba (rytmické nástroje, pomůcky k objevování světa zvuků, tónů, harmonie a rytmu),
 • Domácnost (opravdové činnosti, které doma probíhají),
 • Dílna (ponk, kladiva, svěrák, pilky, hřebíky, šroubky, dřevo),
 • Dramatické hry (loutky, převleky, čepičky, tematické hry),
 • Kostky (stavebnice, skládanky, lego apod.)
 • Pohyb (překážková dráha, jóga, tanec)
 • Písek a voda (kbelíky, lopatky, sítka, odměrky, mušle, kamínky, formičky).

Důležitým prvkem pro vytvoření rovnocenného postavení dětí ve skupině je pozitivní oceňování a pochvala při vyhodnocování dětských projevů a výkonů. Dětská skupina usiluje o vytvoření dobrých vztahů mezi dětmi a dospělými i mezi dětmi samými.

V dětské skupině vládne harmonické prostředí, kde je kladen důraz na důvěru, toleranci, ohleduplnost, vzájemnou pomoc a porozumění. Nežádoucí jsou jakékoliv formy násilí a jiné společensky nevhodné jevy jak ze strany pečujících osob, tak dětí. Případné nastalé problémy jsou bez odkladu diskrétně konzultovány se zákonnými zástupci dětí. Dobrá komunikace mezi rodiči a pečujícími osobami je klíčová pro dobrý chod dětské skupiny.

II. Organizace dne

Režim dne je z organizačních důvodů dětské skupiny částečně stanoven, vychází však především z konkrétních situací dětí, rodičů a dětské skupiny. Je kladen důraz na rovnováhu mezi potřebou svobody a dodržování řádu. Uspořádání režimu dne musí být srozumitelné s ohledem na potřeby dětí a jejich zdravý vývoj.

Obecný orientační plán režimu dne:

07:00 – 09:00                          společné scházení dětí, ranní úkol, volná hra

09:00 – 09:30                         ranní kruh

09:45 – 11:00                         aktivity vztahující se k tématu období – centra aktivit, průběžná svačina, hodnotící kruh, pobyt venku,

11:00 – 12:30                          přesun   na oběd, oběd, příprava na odpočinek,

12:30 – 13:30                         odpočinek, relaxace dětí, dle individuální potřeby spánek/náhradní aktivita,

14:00 – 14:15                          oblékání, hygiena, svačina,

14:15 – 16:00                         společné zájmové činnosti vztahující se k tématu, hry, individuální spontánní činnosti, odchod dětí, ukončení dne.

V pondělí se zaměříme na pohybové a sportovní aktivity, které jsou zaměřené na všestrannost a hrubou motoriku.  Úterý, středa a čtvrtek je věnován práci v centrech aktivit. Každý pátek se vydáme do přírody. Angličtina bude součástí ranního kruhu.

S dětmi se zapojíme do projektových dnů jako např. Den Země, Branný den v rámci Základní školy Mozaika. A využijeme zázemí školní knihovny a keramické dílny.

III. Program dne

Program dne se přizpůsobuje individuálním potřebám dětí a vychází z jejich potřeb.

Hned při vstupu do třídy čeká děti a jejich rodiče obvykle ranní úkol. Ten je zaměřen na téma, které ve školce právě probírají. Úkol je umístěn hned u vstupu do třídy. Úkoly jsou různého charakteru. Někdy motivují děti k tomu, co je daný den čeká, jindy si děti procvičují různé dovednosti: grafomotoriku, počítání, barvy,… jindy vyžadují spolupráci dítěte s rodičem.

Na ranní úkol mohou děti navázat tím, že si vyberou činnosti nebo hru v některém z center aktivit. Je to doba pro volnou hru dětí. Rodiče mohou zůstat se svým dítětem ve třídě (nejen po dobu adaptace dítěte na nové prostředí).

Připravenou svačinu   si dětí mohou brát průběžně. Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze.  Děti do jídla nenutíme, snažíme se o co největší samostatnost dětí v sebeobsluze, motivujeme děti k ochutnávání např. pro ně neznámých jídel, děti mají možnost výběru.

Po deváté hodině se děti postupně scházejí v ranním kruhu. To je místo pro společné setkávání, sdílení, seznámení se s tím, co děti v daném dni čeká, pro udržování určitých rituálů (zpívání písničky, vzájemné pozdravení, přání, oslavy, hraní her atp.). Ranní kruh poskytuje rovněž prostor pro motivaci k tématu, o kterém si děti v daném období povídají. Učitel může v tomto čase velmi snadno zjistit, co všechno už děti o daném tématu vědí, co by je dále zajímalo, co by se chtěly dozvědět. Děti zde také přicházejí se svými návrhy témat, které by je zajímaly a společně s učitelem plánují činnosti do center aktivit. Děti se zde též učí naslouchat jeden druhému, dodržovat společně domluvená pravidla, vyjadřovat své pocity, názory atp.

Nedílnou součástí třídy jsou i třídní pravidla. Na jejich vytváření se podílí samy děti. Text je formulován jednoduše, pozitivním jazykem, bývá doprovázen obrázkem, aby mu děti i v psané formě porozuměly. Pravidla bývají postupně doplňována, vždy je rozhodující, aby byla navrhována samotnými dětmi, které pravidla samy formulují svým jazykem. Díky tomu, že děti vytvářejí pravidla společně s učitelem, cítí se za jejich dodržování mnohem odpovědnější a jsou více respektovány k jejich respektování.

Když se děti seznámí s programem dne a nabídkou jednotlivých činností v centrech aktivit, vezmou si svoji značku a připevní svůj symbol (fotografie, jméno, značka) k centru aktivity, které si samy zvolily. U každého centra je vždy vyznačeno (číslem, symbolem čísla, červenou či zelenou barvou atp.), kolik dětí může v daném centru aktivity být. Obvykle v každém centru pracuje 2-6 dětí. Děti si volí centra každý den.

Po skončení práce v centrech aktivit se všichni opět sejdou v hodnotícím kruhu. Děti představují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč, vyměňují si zkušenosti, dávají doporučení dalším skupinám, které budou v centru aktivit pracovat. Učí se ohodnotit svoji práci a také ocenit druhé.

IV. Pravidla při pobytu v zařízení a při pobytu v přírodě

Pravidla v zázemí dětské skupiny a při pobytu v přírodě jsou nutná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu dětské skupiny. Pravidla pro práci i společné soužití vytvářejí děti samy většinou na začátku školního roku, v případě potřeby jsou také dětmi upravována. Dohodnutá pravidla vedou k samostatnosti a zodpovědnosti každého z dětí za své vlastní učení.

V. Zapojení rodičů

Nedílnou součástí programu je zapojení rodičů do života dětské skupiny. Rodiče mohou prožít s dítětem dané téma do hloubky, a tak poznat lépe sebe, dítě i prostředí a způsob, kde dítě denně tráví čas. Zároveň se tak vytváří prostor pro vzájemné poznávání rodičů a učitelů.

Rodič, dítě a pečující osoba sdílí výsledky práce dítěte ve skupině. Nad osobním portfoliem dítěte a záznamy průvodců se společně sejdeme minimálně dvakrát za rok.

II. Organizace dne

Plán výchovy a péče je trvale umístěn na nástěnce v šatně zařízení a na webových stránkách dětské skupiny. Zákonní zástupci dítěte jsou s Plánem výchovy a péče seznámeni při přijetí dítěte do zařízení.

Plán výchovy a péče nabývá účinnosti dne 1. 2. 2018. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby daný dokument měnit a aktualizovat.

V Rychnov n. Kn. dne 1. 2. 2018

Mgr. Kamila Zemanová Stieberová

statutární zástupce